www.voetpraktijktuijtel.nl

privacy beleid

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U mag verwachten dat Voetpraktijk Tuijtel zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Voetpraktijk Tuijtel naar beste weten en kunnen.

CONTACTGEGEVENS

Voetpraktijk Tuijtel

Dorpslaan 86

2957XH Nieuw-Lekkerland

0184683850

voetpraktijktuijtel@kpnmail.nl

 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Voetpraktijk Tuijtel hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Via haar website legt Voetpraktijk Tuijtel bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Voetpraktijk Tuijtel neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

WELKE PERSOONSGEGEVENS

Voor uw consult en/of behandeling bij Voetpraktijk Tuijtel, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Voetpraktijk Tuijtel neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

WELKE PERSOONSGEGEVENS

Voor uw consult en/of behandeling bij Voetpraktijk Tuijtel, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Voetpraktijk Tuijtel een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Voetpraktijk Tuijtel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Voetpraktijk Tuijtel onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

NAW, geboortedatum, BSN, onderzoek en behandelplan

Zorgmail, Siilo en post

Alleen na uw toestemming

Werkplaats, Zlippo, Sandalino

Op maat maken van hulpmiddel

Naam, Geboortedatum Biometrische gegevens

 

Verwerkings-overeenkomst

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht en indienen van declaratie

NAW, geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg, declaratie hulpmiddel

Podonet

Podofile

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

Podonet, DRV

Facturatie en financiële administratie

NAW en geboortedatum

 

Verwerkings-overeenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

Kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Google Analytics

Analyses voor optimalisatiedoeleinden van de website

IP-adres, bezoekgedrag

 

Verwerkings-overeenkomst

Mogelijk ontvangt Voetpraktijk Tuijtel uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Voetpraktijk Tuijtel afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

GOOGLE ANALYTICS

Voetpraktijk Tuijtel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Podocentrum Alblasserwaard bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Podocentrum Alblasserwaard te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voetpraktijk Tuijtel heeft hier geen invloed op.

Voetpraktijk Tuijtel heeft Google geen toestemming gegeven om via Voetpraktijk Tuijtel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BEWAARTERMIJN

Voetpraktijk Tuijtel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Voetpraktijk Tuijtel uw gegevens niet langer dan één jaar.

PRIVACYRECHTEN

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier sturen naar info@registerpodoloog.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Voetpraktijk Tuijtel reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Voetpraktijk Tuijtel uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar voetpraktijktuijtel@kpnmail.nl ter attentie van Jeanet Tuijtel-van Loon. Voetpraktijk Tuijtel brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Voetpraktijk Tuijtel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Voetpraktijk Tuijtel.